در این قسمت به حیوانات کار و مشکلات آنها می‌پردازیم.