استفاده از حیوانات برای سرگرمی

حیوانات فقط برای غذا و پوشاک و آزمایشات ما مورد ظلم قرار نمی‌گیرند. هر روز تعداد بیشماری حیوان فقط برای سرگرمی ما انسان‌ها شکنجه و کشته می‌شوند. در این قسمت به نمونه‌هایی از آزار حیوانات برای سرگرمی می‌پردازیم.