مرا دریاب

find me

مرا دریاب
در یک کودکی تجربه نشده
بی‌لذّت
بی‌مادر
بی‌محبت
بی‌بازی
بی‌سرگرمی
بی‌زندگی...
مرا دریاب
در دیدار اره و آهن و داغ
در لحظهٔ خونین شکنجه
بی‌صدا
بی‌پناه
بی‌حق
بی‌دفاع...
مرا دریاب
در پوسیدگی در گوشهٔ زندانی تاریک
بی‌جرم
بی‌وکیل
بی‌نام
بی‌هویت
بی‌ارزش
بی‌فردا...
مرا دریاب
ایستاده در یک قدمی مرگ
در لحظهٔ تیزی چاقو
بی‌راه پس
بی‌راه پیش
بی‌دفاع
بی‌صدا
بی‌نام
بی‌فردا...