یگانگی

unity

 

بگذار با هم به یگانگی برسیم

حتی اگر یکسان نباشیم...

میان من و تو پلی است

که تمام تفاوت‌هایمان را در هم می‌نوردد..

میان من و تو پیمانی است

که پای آن، امضای مهربانی است...

بگذار با هم به یگانگی برسیم...