شمر

shemr

 

 


کاروان وحشت به راه انداخته تویی

آتش در خیمهٔ ضعیفان انداخته تویی

پرچم ظلم به هر جا برافراخته تویی

بر سر مسکینان و بی‌پناهان تاخته تویی

 

تیغ بر گردن کودک نهاده تویی

دل مادر به عزا نشانده تویی

زبان ز حلق بیرون کشانده تویی

به کوی و برزن جوی خون رانده تویی

 

به کوی عشق گذر نکرده تویی

دمی از خود سفر نکرده تویی

از آه مظلومان حذر نکرده تویی

نالهٔ یتیم در دلْ اثر نکرده تویی

 

تخم سیاهی در زمین کاشته تویی

اشک درمانده از چشم چکانده تویی

زهر وحشت به اسیران چشانده تویی

فغان و ضجه به آسمان فکنده تویی

 

سجده به شر کرده تویی

وضو به خون کرده تویی

به جان دردمند ضعیفان

دندان تیز کرده تویی

 

شیطان رجیم تویی

عقل سخیف تویی

فکر عقیم تویی

قلب خفیف تویی

 

دیو تویی

دد تویی

از آیین آدمیت، مرتد تویی

در آزمون معنویت، رد تویی

 

شمر تویی

یزید تویی

شرم همه کهکشان تویی

فرزند ناخلف زمین تویی