جیغ

scream

آیا غذای شما جیغ کشیده بود؟
آیا غذای شما در روزها و ساعتهای آخر از اینکه دیگر در بین چهره‌های آشنا نیست به خود لرزیده بود؟
آیا غذای شما ساعت‌ها قبل از مرگ می‌دانست چه بلایی قرار است بر سرش بیاید؟
آیا غذای شما در حالی که در صف انتظار مرگ ایستاده بود بوی خون همنوعانش را شنیده بود؟
آیا غذای شما از شنیدن هر ضجه از هم‌سرنوشتانش به خود پیچیده بود؟
آیا غذای شما هنگام بریده شدن گلو از شدت درد زبان خود را گاز گرفته بود؟
آیا غذای شما
چشم داشت؟
گوش داشت؟
عصب داشت؟
عاطفه داشت؟
دوستهای دور و نزدیک داشت؟
مادر داشت؟
فرزند داشت؟
یک قلب تپنده داشت؟
یک مغز اندیشنده داشت؟
رویا داشت؟
کابوس داشت؟
آرزو داشت؟
ترس از آینده داشت؟
حافظه داشت؟
خاطره داشت؟

آیا غذای شما به راستی غذای انسان متمدن قرن بیست و یک بود؟